Kişisel Verilerin Korunması

KVKK

GİZLİLİK POLİTİKASI VE ÇEREZ UYARISI

A) GİZLİLİK POLİTİKASI

1- İşbu gizlilik politikası, ER-MO NALBURİYE SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. (bundan böyle “ER-MO” olarak anılacaktır.) tarafından işletilmekte olan https://www.ermo.com.tr/ web sitesinin (bundan sonra “web sitesi” olarak anılacaktır.) işletilmesi sırasında web sitesi kullanıcıları ve ziyaretçileri (bundan böyle “veri sahibi” olarak anılacaktır.) tarafından ER-MO ile paylaşılan veya ER-MO’ nun veri sahibinin web sitesini kullanımı sırasında ürettiği kişisel verilerin kullanımına ilişkin koşul ve şartları belirlemektedir.

2- Veri Sahibi, işbu Gizlilik Politikası ile kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin olarak aydınlatılmış olduğunu ve kişisel verilerinin burada belirtilen şekilde kullanımına muvafakat ettiğini beyan eder.

3- ER-MO tarafından işlenen ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (bundan böyle “KVKK” olarak anılacaktır.) uyarınca kişisel veri, gerçek kişileri belirli veya belirlenebilir kılan her türlü veridir. Aksi açıkça belirtilmedikçe, işbu Gizlilik Politikası kapsamında arz edilen hüküm ve koşullar kapsamında 

“Kişisel Veri” ifadesi aşağıda yer alan bilgileri kapsayacaktır;

 • İletişim Bilgisi
 • Kullanıcı Bilgisi
 • Kullanıcı İşlem Bilgisi
 • İşlem Güvenliği Bilgisi
 • Talep/Şikayet Yönetimi Bilgisi

4- KVKK’ nun 3. ve 7. maddeleri gereğince anonim hale getirilen veriler, anılan kanun hükümleri uyarınca Kişisel Veri olarak kabul edilmeyecek ve bu verilere ilişkin işleme faaliyetleri işbu gizlilik politikası hükümleri ile bağlı olmaksızın gerçekleştirilecektir.

5- ER-MO, veri sahibi tarafından sağlanan Kişisel Verileri ER-MO tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası amacıyla işleyebilecektir.

6- ER-MO, KVKK’ nun 5 ve 8. maddeleri uyarınca veya ilgili mevzuattaki istisnaların varlığı halinde Kişisel Verileri, veri sahibinin ayrıca rızasını almaksızın işleyebilecek ve üçüncü kişilerle paylaşabilecektir. Bu durumların başlıcaları şunlardır;

 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 • Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya  beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,
 • Veri sahibi ile ER-MO arasında herhangi bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 • Şirketin hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 • Veri sahibinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
 • Veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, ER-MO’ nun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

7- ER-MO, veri sahibine ait Kişisel Verileri ve bu Kişisel Verileri kullanılarak elde ettiği yeni verileri, işbu Gizlilik Politikası ile belirlenen amaçların gerçekleştirilebilmesi için ER-MO’ nun hizmetlerinden faydalandığı üçüncü kişilere, söz konusu hizmetlerin temini amacıyla sınırlı olmak üzere aktarılabilecektir. ER-MO ayrıca, işbu gizlilik politikasında belirtilen amaçlar kapsamında verileri, ER-MO’ nun iş ortakları, tedarikçileri ve hukuken yetkili kurum ve kuruluşlara aktarabilecektir.

8- ER-MO, Veri Sahibi deneyiminin geliştirilmesi (iyileştirme ve kişiselleştirme dâhil), Veri Sahibinin güvenliğini sağlamak, hileli ya da izinsiz kullanımları tespit etmek, operasyonel değerlendirme araştırılması, web sitesi hizmetlerine ilişkin hataların giderilmesi ve işbu gizlilik politikasında yer alan amaçlardan herhangi birisini gerçekleştirebilmek için SMS gönderimi yapanlar da dahil olmak üzere dış kaynak hizmet sağlayıcıları, barındırma hizmet sağlayıcıları, hukuk büroları, araştırma şirketleri, çağrı merkezleri gibi üçüncü kişiler ile paylaşabilecektir.

9- Veri sahibi, yukarıda belirtilen amaçlarla sınırlı olmak kaydı ile bahsi geçen üçüncü tarafların seri sahibinin Kişisel Verilerini dünyanın her yerindeki sunucularında saklayabileceğini,  bu hususa peşinen muvafakat ettiğini kabul eder.

10- KVKK’ nun 11. maddesi uyarınca veri sahipleri aşağıdaki haklara sahiptir;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı  üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme

11-Söz konusu haklar, kişisel veri sahipleri tarafından ………………………. Web sitesinde yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen yöntemlerle iletilmesi halinde olabildiğince kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır. Taleplere ilişkin olarak herhangi bir ücret talep edilmemesi esas olmakla birlikte, işlemin ER-MO için ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde ER-MO’ nun Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen ücret tarifesi üzerinden ücret talep etme hakkı saklıdır.

12- Veri sahibi, işbu gizlilik politikasına konu bilgilerinin tam, doğru ve güncel olduğunu, bu bilgilerde herhangi bir değişiklik olması halinde bunları derhal güncelleyeceğini taahhüt eder. Veri sahibinin güncel bilgileri sağlamamış olması halinde ER-MO’ nun herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır.

13- Veri sahibi, herhangi bir Kişisel Verisinin ER-MO tarafından kullanılamaması ile sonuçlanacak bir talepte bulunması halinde web sitesinin işleyişinden tam olarak faydalanamayabileceğini kabul ile bu kapsamda doğacak her türlü sorumluluğun kendisine ait olacağını beyan eder.

14- ER-MO, veri sahibi tarafından sağlanan Kişisel Verileri, yukarıda belirtilen işleme amaçlarının gerektirdiği süre boyunca saklayacaktır. Buna ek olarak, ER-MO, veri sahibi ile arasında  doğabilecek herhangi bir uyuşmazlık durumunda, uyuşmazlık kapsamında gerekli savunmaların gerçekleştirilebilmesi amacıyla sınırlı olmak üzere ve ilgili mevzuat uyarınca belirlenen zamanaşımı süreleri boyunca Kişisel Verileri saklayabilecektir.

15- ER-MO, ilgili mevzuatta belirlenen veya işbu Gizlilik Politikasında ifade edilen şartlarda;

 • Kişisel Verilerin hukuka aykırı olarak işlenmemesini,
 • Kişisel Verilere hukuka aykırı olarak erişilmemesini ve Kişisel Verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli teknik ve idari tedbirleri almayı, gerekli denetimleri yaptırmayı taahhüt eder.

16- ER-MO, veri sahibi hakkında elde ettiği kişisel verileri işbu gizlilik politikası ve Kanun hükümlerine aykırı olarak başkasına açıklayamaz ve işleme amacı dışında kullanamaz.

17- Web sitesi üzerinden başka uygulamalara link verilmesi halinde, ER-MO’ nun uygulamaların gizlilik politikaları ve içeriklerine yönelik herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

B) ÇEREZ UYARISI 

Veri sahiplerinin web sitesinden en verimli şekilde faydalanabilmesi ve kullanıcı deneyiminin geliştirilmesi için web sitesinde çerezler kullanılmaktadır.

Çerezler, ziyaret edilen web siteleri tarafından tarayıcılar aracılığıyla bilgisayara (ya da akıllı telefon veya tablet gibi diğer cihazlara) kaydedilen ve genelde harf ve rakamlardan oluşan çok küçük metin dosyalarıdır.

Çerezler, ziyaretçilere ilişkin isim, cinsiyet veya adres gibi kişisel verileri içermezler.

Çerezler, ziyaret edilen web sitesini yöneten sunucular tarafından oluşturulurlar.

Böylelikle ziyaretçi aynı siteyi ziyaret ettiğinde sunucu bunu anlayabilir.

Çerezler, web sitesi sahiplerine aynı ziyaretçinin siteyi yeniden ziyaret ettiğini gösteren kimlik kartlarına benzetilebilir.

Çerez kullanılmasının tercih edilmemesi halinde tarayıcının ayarlar kısmından çerezler silinebilir ya da engellenebilir.

Bu durum web sitesi kullanımını etkileyebilmektedir.

Tarayıcıdan çerez ayarları değiştirilmediği sürece bu web sitesinde çerez kullanımının kabul edildiği anlamına gelecektir.

Web sitesinde çerez kullanılmasının başlıca amaçları şu şekildedir;

 • Web sitesinin işlevselliğini ve performansını arttırmak yoluyla ziyaretçilere sunulan hizmetleri geliştirmek,
 • Web Sitesini iyileştirmek ve Web Sitesi üzerinden yeni özellikler sunmak ve sunulan özellikleri sizlerin tercihlerine göre kişiselleştirmek,
 • Web Sitesinin, ziyaretçinin ve ER-MO'nun hukuki ve ticari güvenliğinin teminini sağlamak.

KATALOGLAR

Arama Ekranını Kapat
Aramak istediğiniz ürünü yazınız: